1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Hitelek
  4. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, amennyiben az igénylő házaspár új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra a 10 millió Ft összegű Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi. Gyermekvállalás esetén – legfeljebb 3 gyermek vállalható – a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik félnek 40 éven alulinak kell lennie. A kamattámogatást az igénylő házaspár a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbefogadott gyermek után veheti igénybe.


A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

 

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

·          akár 25 éven keresztül fix 3% a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kamata, melyet az állam kamattámogatással biztosít, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb a kamatozás; THM: 3,12 - 3,20%

·         5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások;

·         Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül.

 

 

A hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak megfizetését vállalja feltételesen az ügyfél helyett vagy téríti vissza a folyósítást követően az Ügyfél részére a 2018. december 31-ig befogadott és legkésőbb 2019. március 31-ig szerződött ügyletekre vonatkozóan:

 

 

Nem kerül felszámításra:

- egyszeri folyósítási díj: 1%,
- tulajdoni lapok és térképmásolat lekérdezésének költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan, amennyiben azt az ügyfél a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül,
- a szerződés, vagy az egyoldalú kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat közokiratba foglalásának közjegyzői költsége 50 ezer forintig.
Az első folyósítást követően kerül visszatérítésre:

- 1 db értékbecslés költsége az alapfedezetre (1 ingatlan) vonatkozóan.

 

2. Milyen célokra igényelhető a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

Magyarország területén lévő

 új lakás vásárlására:

 

Új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:
az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel.

 

·         12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

·         közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

·         egyedi fűtési móddal rendelkezik,

·         közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

·         közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás jön létre.

 új lakás építésére:

A 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező olyan új lakás építésére, amely megfelel az új lakás jogszabályban meghatározott feltételeinek, és amelyre a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt még nem adtak ki vagy a használatbavétel tudomásulvételére még nem került sor.

 

3. Milyen devizanemben érhető el?

A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.
 

4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

A kölcsön összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint.
A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.

 

5. Milyen futamidőre lehet a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelni?

A kölcsön futamideje minimum 5, maximum 25 év.

 

6. Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?
6.1. A kölcsön igénylésének általános, hitelcéltól független feltételei

 

A kölcsön igénylésére jogosult a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet szerint támogatott személynek minősülő magyar állampolgáron kívül:

·         az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

         o    a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,

         o    a hontalan jogállással, vagy

         o    menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

·         Az igénylőnek nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy tartozását már legalább egy éve teljesítette.

·         Az OTK igényléséhez az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják.

·         A támogatott személyek – a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követő 30 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, melynek tényét a hitelintézetnek igazolják

·         A hitelcéllal érintett (vásárolt, épített) lakóingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

·         Lakásvásárlásnál az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói, és, ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó - az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

·         Lakásvásárlásnál a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt fizetési számlára teljesíti (ez lehet átutalás vagy készpénzbefizetés is), ideértve azt is, ha a teljesítés az adásvételi szerződésben megjelölt ügyvédi letéti vagy eladói hiteltartozás kiegyenlítésére megadott technikai/hitel számlára történik.

 

 

6.2. Egyéb igénylési feltételek

Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja!
Az Igénylő, a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a Tbj. 5. §-a szerint biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt - vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
és 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan biztosított - ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van -
Az Igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nincs nyilvántartott köztartozása.
Lakás vásárlása esetén a hitelkérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt lehet benyújtani.

 

7. Milyen kondíciókkal érhető el a CSOK 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

A Magyar Állam a futamidő alatt, de legfeljebb 25 évig kamattámogatást nyújt, amely azt jelenti hogy az ügyfél kamatterhének egy részét az Állam fizeti meg.

 

A bruttó, azaz kamattámogatás nélküli kamat mértéke szerződésszerű teljesítés esetén nem haladhatja meg az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016 (II.10.) Korm. rendelet szerinti állampapírhozam (ÁKKH) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt értékét.

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?
A kamattámogatás mértéke az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016 (II.10) Korm. rendelet szerinti bruttó kamat 3 %-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:
A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

·         lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,

·         egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

 

8. A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kondíciói:

 

A kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3 csökkentve a kamattámogatás mértékével.
Kamatperiódus: 5 éves
Kamattámogatott időszak: 25 év
Rendelkezésre tartási idő: 2 év (indokolt esetben 1 évvel meghosszabbítható)
A Hitelre vonatkozó további kondíciókat a Hirdetmény tartalmazza.

A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év, függetlenül a vállalt gyermekek számától. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni.
Amennyiben a házaspár ezen dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, a kapott kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét.

 

9. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

 

A kölcsön ingatlanfedezetével kapcsolatos előírások – a következőkben részletezett, speciális feltételek kivételével - megegyeznek a hitelintézet által nyújtott jelzáloghitelekre vonatkozó általános szabályokkal.
A lakásépítési kölcsön folyósítása – a várható hitelbiztosítéki értéket is figyelembe véve – több részletben történik, ezért a kölcsönfelvevő(k) az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítást is kötelesek kötni. Ezen kiegészítő biztosítás legalább a kölcsön utolsó részletének folyósításáig, illetve a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzéséig fenntartandó.

A kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.

 

Lakásvásárlás esetén

A Hitelintézet által megkövetelt feltételeket is tartalmazó érvényes és hatályos adásvételi szerződést, vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módosítását, amit ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzett, legkésőbb a kölcsönszerződés megkötésének időpontjáig kell benyújtani.

A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kérelem befogadásától számított legalább 30 munkanap kell, hogy legyen.

A kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme földhivatalhoz történt benyújtását legkésőbb a lakás értékesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb folyósításig kell igazolni, olyan tulajdoni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel és az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítást kell kötnie az igénylőnek.

 

10. Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

A kölcsön folyósítása hitelcéltól függően eltérő módon történik, ugyanakkor minden hitelcélra érvényes, hogy amennyiben a jogszabályban a kölcsönigénylés benyújtására előírt objektív, az egyes hitelcélokra vonatkozó legkésőbbi igénylési időpontot követő hat hónapon belül a folyósítás a támogatott személynek felróható okból nem valósul meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.


Új lakás építése esetén

A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a hitelintézet által meghatározott részletekben történik.

A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra.
Az utolsó részfolyósítás összegét a hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja.
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) által megjelölt fizetési számlára átutalással történik.
A kölcsön folyósításának feltételei attól függően változnak, hogy a hitelintézet a kölcsönt a jelenlegi hitelbiztosítéki értéket vagy a várható hitelbiztosítéki értéket (is) figyelembe véve engedélyezte.


Új lakás vásárlása esetén

A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik.


11. Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

Lakásépítés esetén

A kölcsön célja megvalósulásának ellenőrzése az ügyfél nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 30 napon belül lakcímkártya bemutatásával történik. A kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni.

Lakás vásárlása esetén

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 30 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik.

 

12. Milyen más támogatási formákat vehet igénybe?

adó-visszatérítési támogatás

 

13. További tájékoztatás*

 

Reprezentatív példa I. - Ingatlan vásárlási hitelcél esetén:

A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 5 éves kamatperiódussal
A hitel bruttó kamata: 6,30%
Kamattámogatás: 3,30%
Ügyfél által fizetendő nettó kamat: 3%

Egyéb díjak:
jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
A teljes hiteldíj mutató: 3,12%
Törlesztőrészletek összege: 27.842,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 240
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 1.694.629,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 6.694.629,-Ft

 

Reprezentatív példa II. - Építési jellegű hitelcél esetén, 2 helyszíni szemlét feltételezve:
A hitel teljes összege: 5.000.000,-Ft
A hitel futamideje: 240 hónap
A hitelkamat típusa: változó, 5 éves kamatperiódussal
A hitel bruttó kamata: 6,30%
Kamattámogatás: 3,30%
Ügyfél által fizetendő nettó kamat: 3%

Egyéb díjak:
jelzálogbejegyzés földhivatali díja: 12.600,-Ft/ingatlan
Helyszíni szemle díja: 18.806,-/alkalom
THM: 3,20%
Törlesztőrészletek összege: 27.842,-Ft/hó
Törlesztőrészletek száma: 240
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó: 1.732.292,-Ft
Az adós által visszafizetendő teljes összeg, tőke+ teljes hiteldíj: 6.732.292,-Ft

 

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.
Mindkét példában 1 ingatlanfedezettel számoltunk.

 

A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM számítás során figyelembe vett díjak: nettó kamat (ügyfél által fizetendő), ingatlan nyilvántartási eljárás díja, építési hitel esetén 2 db helyszíni szemle díja. A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke a teljes futamidő alatt fix 3%. A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.

A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési értéket.

 

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézet fiókjaiban, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.csok.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelre vonatkozó jogosultság kalkulátort is megtalálja.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények